Sjyst data!

Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Data används i många sammanhang; allt från reklam och marknadsundersökningar till samhällsfunktioner som trafikövervakning samt nationell säkerhet. Enligt The Economist är nettovinsten för de fem högst värderade bolagen i världen, som alla verkar på den digitala marknaden, mer än 25 miljarder dollar under första kvartalet 2017. För företag som använder data på rätt sätt finns fantastiska affärsmöjligheter.

Den tekniska utvecklingen har gjort att åtgärder vidtagits för att anpassa användarnas integritetsskydd. 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 2018 och ersätter nuvarande personuppgiftslagstiftning i EU:s medlemsländer. GDPR uppmanar företag till transparens och till att förtydliga för användarna hur insamling samt hanteringen av individdata går till.

Projektets hypotes är att konflikten gör att användardata underutnyttjas. Bristande förtroende från slutanvändare i kombination med att företag och myndigheter avstår från att utnyttja potentialen i de data de besitter, kan leda till att det finns stora värden som inte realiseras, att lovande innovationer inte kan kommersialiseras och att Sverige går miste om arbetstillfällen. Lösningen på den här konflikten tros kunna vara en integritetscertifiering för datainsamling.

Projektmål

Skapa affärsutveckling baserad på användardata som främjar tillit utifrån juridiska,etiska och affärsmässiga krav och lägga grunden för en integritetscertifiering.

Genomförande

Partners kommer att jobba i piloter där olika sätt att mäta, hantera och använda data testas. Baserat på piloterna bygger projektet upp juridiska riktlinjer för datainhämtning. Projektet kommer också att skapa egna internet-baserade och andra typer av paneler för att få användarens perspektiv genom enkäter och intervjuer, genomföra mätningar och testa nya tydliga och transparenta avtal. Utifrån det ska projektet utarbeta etiska riktlinjer för var gränsen för slutanvändare går när det gäller att dela med sig av data.

Affärsutveckling är en viktig del av projektarbetet. Här gäller det för partners att hitta nya affärsmöjligheter som tar hänsyn till både juridik och användarens vilja att dela med sig. Allt detta kommer att lägga grunden för hur projektet i nästa steg ska jobba vidare med implementeringen av en integritetscertifiering – Sjyst data!

Projektpartners

 • RISE Acreo
 • Södertörns högskola
 • Lunds universitet
 • Malmö högskola
 • Bumbee Labs
 • Urban ICT Arena/Kista Science City
 • Interactive Advertising Bureau (IAB)
 • Sandvine (f d Procera Networks)
 • Kantar Sifo
 • TS Mediefakta
 • Öresundskraft

Tidplan

Projektet påbörjades i juni 2017 och planeras att avslutas i september 2019.

Kontaktpersoner

Håkan Cavenius, RISE Acreo, projektledare

Mikhail Popov, RISE Acreo, piloter