ProjectGreen Viz Lab

Labs & TestbedsAcreo National Testbed
Green Viz Lab

Sveriges Riksdag har satt upp 16 olika miljökvalitetsmål för att skydda och förbättra miljön. Intentionen är att målen ska nås senast år 2020. Den fysiska planeringen som utförs av kommuner, länsstyrelser och konsulter omfattar relationer mellan, och användning av, byggd miljö och naturmiljö. Miljödata är en strategisk samhällsresurs för företag, individer och myndigheter. Väl hanterad och flitigt använd data bidrar till en bättre miljö genom att ge underlag för uppföljning, analys, förståelse, beslut och agerande. Ökade insatser att använda miljödata (grön infrastruktur) i den fysiska planprocessen ger ökade miljövinster. Idag är inte underlag utvecklade i tillräcklig utsträckning. De behöver vara visuella och lättanvända för att snabbt och effektivt vara en given del i beslutsprocessen.

Green Viz Lab tar vara på denna innovationspotential där gemensamma gränssnitt, specifikationer och standarder behövs. Naturvårdsverket leder redan i samverkan med offentliga och privata aktörer arbetet med en digital verksamhetsutveckling. Green Viz Lab skapar en fungerande digital infrastruktur som skapar förutsättningar för och främjar öppen innovation, som väsentligt kan öka takten på att nå miljömålen. I korta innovationscykler formas och testas lösningar iterativt där metoder som idégenerering, innovationstävlingar och hackathons används. Lösningarna visualiserar en bredare förståelse av de ekologiska sammanhangen så att bättre beslutsunderlag formas. Verktyg, metoder och stöd för olika målgrupper utvecklas; för beslutsfattare, handläggare, företagare, innovatörer, allmänhet. Deltagande partners är länsstyrelser, kommuner, myndigheter, forskningsinstitut och verksamhets- och tjänsteutvecklingsaktörer.

Projektets syfte är att skapa en fungerande digital infrastruktur för öppen innovation, som väsentligt ökar takten att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Huvudsyftet med plattformen är att bidra till miljöinnovation, verksamhetsutveckling och förändringsarbete för behovsaktörer.

Green Viz Lab ska utgöra en gemensam nationell resurs för arbete med grön infrastruktur och visualiserade beslutsunderlag för planprocessens aktörer. Labbet bygger öppet infrastruktur som flera aktörer kan använda för datadriven innovation, och ökar systematiken för dataförsörjning.

Den digitala samverkansplattformen ska erbjuda horisontell överbryggning både digitalt och analogt, för integrering av informationskällor och möjliggöra en dubbelriktad dialog mellan aktörer. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans i en modell där aktörer från offentlig sektor, akademi, företag och intresseorganisationer deltar, kan offentlig sektor snabbare och billigare mer effektivt bidra till de satta miljökvalitetsmålen.