ProjectERUDITE

ERUDITE

ERUDITE

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner i Sverige, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Italien och Ungern samt några olika forskningsinstitut, bl a Acreo och Universitet i Ljubljana - i syfte att uteckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster.

Projektet sjösattes i april 2016 och har som mål att bättre prioritera och kanalisera de publika investeringar som görs i digitala tjänster, t ex inom omsorg, vård, skola och administration. Detta görs med ett intensivt kunskapsutbyte och med hjälp av nya metoder för innovation (s.k. ”Open Innovation”) och monitoreringsverktyg för socio-ekonomisk inverkan (s.k. SEROI-analys, Socio-Economic Return-On-Investment). Acreos roll i projektet är att med nyutvecklade metoder för SEROI-analys och uppföljning kunna stödja regionerna med att identifiera, kvantifiera och följa upp de mål som sätts för de nya digitala tjänster som utvecklas inom projektet.

Projektet kommer att pågå t o m mitten av 2018 och förutom olika publika rapporter kommer även seminarier att hålla med möjlighet för allmänheten att ta del av resultaten.

Se en kort film om SEROI-metodiken som vi använder oss av i detta projekt: https://youtu.be/GnYXCTYP2HE

External homepage: 
http://www.interregeurope.eu/erudite/