Miljösensorer för bättre storstadsmiljöer

15 December, 2015 - 15:52

Som ett steg i ambitionen att skapa hållbara städer, beviljar Vinnova en halv miljon kronor till ett projekt som ska utveckla billiga och enkla miljösensorer för bättre luftkvalitet. Acreo Swedish ICT ingår i projektet som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den snabba urbaniseringen leder till kraftigt försämrade storstadsmiljöer och är ett hot mot folkhälsan. Men en effektiv miljöövervakning kan bromsa försämringen och skapa en grund för bättre stadsplanering.

Det nystartade projektet Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer fokuserar på mätsystem för buller och de mest betydande luftföroreningarna som påverkar människors hälsa negativt. Projektledare Jonas Lindqvist, Acreo Swedish ICT, säger:

- Det går att minska de dåliga effekterna genom övervakning i realtid med luftkvalitets- och bullermätning. För att nå målet kombineras utveckling av sensorer och mätsystem och en affärsmodell som består av olika aktörer inom området.

För Acreos del innebär det att man bidrar till att ta fram kommunikationslösningar för datainsamling, affärsmodeller och sensorutveckling.

I projektets första del fram till sommaren 2016 kommer tester i laboratorie- och möjlig pilotskala att genomföras. För att ge ett mervärde till miljöövervakningen och åtgärdsplaneringen, kommer även visualiseringen av mätdata, samt hur man bäst delar med sig av data att inkluderas längre fram i projektet. På så sätt kan vi öka medvetenheten om vad som är bra, respektive dålig miljö för allmänheten.

De partners som ingår i projektet är: IVL Svenska Miljöinstitutet, Acreo Swedish ICT, Fiber Optic Valley, In Situ Instrument AB, Malmö kommun, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och SenseAir AB.

För mer information:

Jonas Lindqvist
jonas.lindqvist [at] acreo.se