Förbättrad Internettäckning i energieffektiva byggnader

18 September, 2014 - 16:26

Nybyggda lägenhetshus

I Sverige förväntar vi oss att kunna ansluta till mobila nätverk när vi flyttar in i nya lägenheter eller hus. I moderna, energieffektiva, bostäder är detta inte givet.

Energieffektiva byggnader, med välisolerade väggar och fönster, byggs nu allt oftare och hållbarhetsmålet, att sänka den samlade energiförbrukningen, är ytterst angeläget. Men det nya sättet att bygga hus har fått en oönskad konsekvens; problem med mobil Internetanslutning. Problemet har identifierats av SABO som givit Acreo Swedish ICT i uppdrag att koordinera och starta ett nytt forskningsprojekt på området. Målet är att man ska fortsätta kunna bygga energieffektiva byggnader utan att kompromissa på kvaliteten på den mobila täckningen.

Redan idag existerar flera möjliga tekniska lösningar för att avhjälpa problemen men det saknas helhetslösningar som även inkluderar fungerande affärsmodeller. Dessutom råder oklara ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer som kommuner, fastighetsägare, byggföretag, mobiloperatörer och boende/slutanvändare. Detta nya projekt syftar till hitta den lämpligaste tekniska lösningen, utveckla grundläggande principer för en fungerande affärsmodell (kopplad till den valda tekniken) och klargöra aktörernas roller. Bland annat ska specificeras vem som äger, opererar och underhåller den tekniska utrustningen och hur en öppen mobil accesslösning kan supportera och möjliggöra för fler användningsområden än mobil telefoni, exempelvis i glesbygd.

Projektpartners är Acreo Swedish ICT AB, TeliaSonera Sverige AB, JM Bygg AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och e-Centret 2P & Co AB. Även SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, kommer att engarera sig i projektet. Parterna kommer inledningsvis att analysera och förtydliga marknadsbehov och användarkrav. Därefter ska nya parter definieras och engageras, exempelvis byggföretag, utrustningsleverantörer, operatörer och slutanvändare.

Projektet ligger inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.