Acreo stödjer EU-regioner i utvecklingen av nya e-tjänster

15 June, 2016 - 11:50

God tillgång till bredband kombinerat med nya, innovativa e-tjänster till alla, även de som bor i de glesbefolkade delarna av Europa – det är visionen för det europeiska projektet ERUDITE. Acreo Swedish ICT deltar som rådgivande expertpartner tillsammans med Universitetet i Ljubljana, och övervakar projektet som sker i samarbete med sju olika europeiska regioner.

Hur ska landsbygden kunna överleva och blomstra i framtiden?

– Med hjälp av bra bredband till alla medborgare, företag, kommuner och organisationer, i kombination med nya digitala e-tjänster, kommer även de mest glesbefolkade delarna av Europa att kunna erbjuda goda möjligheter att verka och leva, säger Håkan Cavenius, projektkoordinator på Acreo för det europeiska projektet ERUDITE. ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner i Sverige, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Italien och Ungern samt några olika forskningsinstitut, bl.a. Acreo och Universitet i Ljubljana.

Projektet sjösattes i april 2016 och har som mål att bättre prioritera och kanalisera de offentliga investeringar som görs i digitala tjänster, t.ex. inom omsorg, vård, skola och administration. Detta görs med ett intensivt kunskapsutbyte och med hjälp av nya metoder för innovation (s.k. Open Innovation) och monitoreringsverktyg för socio-ekonomisk inverkan (s.k. SEROI-analys, Socio-Economic Return-On-Investment). Acreos roll i projektet är att med nyutvecklade metoder för SEROI-analys och uppföljning, kunna stödja regionerna med att identifiera, kvantifiera och följa upp de mål som sätts för de nya digitala tjänster som utvecklas inom projektet.

– Genom en samverkan mellan nya innovationsmetoder och nya typer av socio-ekonomiska analyser och verktyg, hoppas vi bättre kunna förstå de effekter som följer av att implementera nya e-tjänster, säger Marco Forzati, forskningsledare på Acreo.

– På detta vis kommer vi också kunna identifiera de e-tjänster som ger bäst effekt, beroende på vilka mål man eftersträvar, och etablera en metod och arbetssätt för att följa upp dessa tjänster – inte bara i ekonomiska termer. Vi kommer även att analysera sådana aspekter och indikatorer som exempelvis miljöpåverkan, livskvalitet och social påverkan, sysselsättning, utbildningskvalitet, och dessa kommer att variera från e-tjänst till e-tjänst och för olika regioner.

Projektet kommer att pågå t.o.m. mitten av 2018 och förutom olika publika rapporter kommer även seminarier att hålls med möjlighet för allmänheten att ta del av resultaten.

För ytterligare information:
Håkan Cavenius, Projektkoordinator och Senior Advisor
hakan.cavenius [at] acreo.se
+46 (0)73 065 18 93