Acreo creates new opportunities in cell research

9 November, 2011 - 08:00

Acreo creates new opportunities in cell research

Se svensk version längre ner på sidan.

2011-11-09: EU invests five million SEK in the Swedish research institute Acreo and the project Charming. Acreo’s researchers will, together with European partners, develop a method using optical fibers to control the laser pulses employed in microscopy, with the aim to allow a more detailed cell research.

“This is an acknowledgement of Sweden's leading position in Fiber Optics”, says Åsa Claesson, Director of the Fiber Optic business unit at Acreo.

The use of laser beams in biomedical research is becoming more and more common, in particular for microscopy. Time-resolved analysis is frequently used in research to understand the cell processes. This is done by creating luminescence in the cell with very short visible laser pulses (less than a billionth of a second), and then analyzing the light emitted by the cell.

Today there are commercial lasers that create those extremely short light pulses. However, it is difficult to regulate the frequency of the pulses generated. Often the cell response is not completed before the next laser pulse is generated, which destroys the measurement. Using the Acreo specialty fiber, it may be possible to control the time interval between the pulses. If it were possible to regulate the number of pulses using optical fibers, this would open up new possibilities in cell research. Dr. Walter Margulis explains:

“Sometimes you need more time between pulses in order to study a particular part of a cell. If we could develop tools to control the pulses, it would be possible to construct microscopes to study in a much more detailed way how cells are affected by diseases and medicine”

A major part of the Charming project aims at using optical fibers to generate visible light pulses since the optical fiber ensures a perfect beam to focus the light. With its world-leading expertise within electro-optical fibers, Acreo is the obvious choice when making investments in the development of this area.

"Since light propagates in the fiber, it is beneficial to develop fiber-optic components to control the laser pulses; without having to lead the light from the fiber into a bulk component and back into the fiber again" says Dr. Walter Margulis.

The Acreo activities will be carried out over a period of three years (2011-2014) in the research laboratories in Kista and Hudiksvall, starting September this year.

“The project approval proves the importance of our research, and demonstrates Acreo´s leading role in the electro-optical fibers. That feels really good” says Åsa Claesson.

For further information please contact:

Åsa Claesson, Director of the Fiber Optic business unit at Acreo:+46 650 366 06, asa.claesson(at)acreo.se

Dr. Walter Margulis, Acreo: +46 8 632 7723, walter.margulis(at)acreo.se

 

Press contact:Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager Acreo+46 8 632 7777, jenny.sperens(at)acreo.se

 

About the project

The project Charming will develop fiber optic light sources in the visible wavelength range for applications in fluorescence microscopy and high resolution confocal microscopy. One of the project's challenges is the development of fiber optic components for pulse control and optical wavelength conversion. Charming is part of the EU's 7th Framework Programme, and coordinated by the Belgian Multitel with participants from Sweden (Acreo), Belgium, Britain, Germany, Russia and France.

Read more about the project Charmingat: www.acreo.se/charming

 

About Fiber Optics at Acreo

Fiber optics has unique advantages, for example handling of high optical effects, invasive medical systems, measurements in harsh environments, distributed measurements, or rapid transfer of large amounts of data. Acreo's activities in the fiber optics focuses on the specialty optical fiber, fiber optic components and sensors, and development of industrial solutions based on fiber optics.

www.acreo.se/Technology-Areas/Fiber-optics

 

About Acreo

Acreo is one of Europe's top research institutes providing breaking edge results within the field of electronics, optics and communication technologies. Turning academic research into commercial products, Acreo offers value-adding technology solutions for growth and competitiveness in industry and society. The types of assignments are ranging from feasibility studies, long term research projects, prototyping and small scale production, to verification and testing. Acreo also supports small and medium sized companies with technology transfer, business networks and financial advice. Acreo is part of Swedish ICT, and has 145 employees located in Kista (headquarter), Norrköping and Hudiksvall, in Sweden.

www.acreo.se

 

Acreo öppnar nya dörrar inom cellforskningen

EU satsar fem miljoner kronor på det svenska forskningsinstitutet Acreo. Acreos forskare ska i samarbete med europeiska partners ta fram en metod för att med optiska fibrer kontrollera laserstrålars pulser vid mikroskopi, något som skulle öppna nya dörrar inom cellforskningen.

”Det här är en bekräftelse på Sveriges ledande ställning inom fiberoptik”, säger Åsa Claesson, chef för fiberoptikverksamheten på Acreo.

Laserstrålar används allt mer inom biomedicinforskningen, inte minst för mikroskopi. Ofta används tidsupplöst analys för att förstå de processer som pågår i cellerna. Det går till så att man skapar luminescens i cellen med hjälp av mycket korta synliga laserpulser (kortare än en miljarddel av en sekund), och analyserar det ljus som cellen skickar ut.

Det finns idag kommersiella lasrar som skapar de extremt korta ljuspulserna. Det är dock svårt att reglera hur ofta pulserna genereras. Ofta hinner cellens respons inte avslutas innan nästa laserpuls kommer, vilket förstör mätningen. Genom att använda Acreos speciella optiska fiber kan det bli möjligt att kontrollera tidsintervallet mellan pulserna. Om det går att reglera antalet pulser med hjälp av optiska fibrer skulle det innebära nya möjligheter inom cellforskningen. Dr. Walter Margulis, förklarar;

 ”Ibland behövs det längre tid mellan pulserna för att kunna studera en viss process i en cell. Om vi kan ta fram verktyg för att kontrollera pulserna kommer det bli möjligt att skapa mikroskop som på ett mer detaljerat sätt kan studera hur celler påverkas av sjukdomar och mediciner.”

En stor del av projektet går även ut på att använda optiska fibrer för att generera synliga ljuspulser då den optiska fibern garanterar en perfekt strålkvalitet för att fokusera ljuset.

Med sin världsledande kompetens inom elektrooptiska fibrer är Acreo det självklara valet för utvecklingen inom det här området.

”Eftersom ljuset propagerar i fibern, är det en fördel att utveckla fiberoptiska komponenter för att kontrollera laserpulserna; utan att behöva leda ljuset ut från fibern in i en bulkkomponent och tillbaka in i fibern igen”, säger Dr. Walter Margulis. ”

Forskningen på Acreo kommer att ske under tre år (2011-2014) på forskningslaboratorier i Kista och i Hudiksvall.

”Projektet visar på betydelsen av den forskning och utveckling vi bedriver. Det är också ett bevis på Acreos ledande roll inom elektrooptiska fibrer. Det känns väldigt bra”, säger Åsa Claesson.

 

För ytterligare information kontakta:

Åsa Claesson, chef för fiberoptikverksamheten på Acreo: Tel. 0650-366 06, e-post: asa.claesson(at)acreo.se

Dr. Walter Margulis: Tel. 08-632 77 23, e-post: walter.margulis(at)acreo.se

  

Presskontakt:

Jenny Sperens, Marknads- och Kommunikationschef AcreoTel. 08-632 77 77, e-post: jenny.sperens(at)acreo.se

 

Om projektet CharmingI projektet Charming utvecklas fiberoptiska ljuskällor i det synliga våglängdsområdet för tillämpningar inom fluorescensmikroskopi och högupplöst konfokalmikroskopi. En av projektets utmaningar är utvecklingen av fiberoptiska komponenter för pulskontroll och optisk våglängdskonvertering. Charming, som ingår i EUs 7e ramprogram, koordineras av belgiska Multitel och har deltagare från Sverige, Belgien, Storbritannien, Tyskland, Ryssland och Frankrike. Från Sverige deltar Acreo AB.

Läs mer på www.acreo.se/charming

 

Om Acreo FiberoptikFiberoptik har unika fördelar vid till exempel hantering av höga optiska effekter, mätning i krävande miljöer eller över stora areor, vid höga krav på mätprestanda och vid snabb överföring av mycket data. Acreos verksamhet inom Fiberoptik fokuserar på optiska specialfibrer, fiberoptiska komponenter och sensorer, samt utveckling av industriella lösningar baserade på fiberoptik.

www.acreo.se/Technology-Areas/Fiber-optics

 

Om AcreoAcreo är ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.

www.acreo.se