Acreo advisor on the strategy for the future of communications for eHealth

21 December, 2012 - 13:14

English below

Acreo rådgivare kring strategin för framtidens kommunikationsnät för eHälsa

Acreo har ingått en avsiktsförklaring med Inera, som på sjukvådens uppdrag ansvarar för införandet av Nationell eHälsa, om ett samarbete kring strategi för framtidens kommunikationsnät för hälsa, vård och omsorg. Acreo kommer att agera rådgivare för Inera för de delar som har med IT-infrastrukturen att göra.
Inera arbetar med att ta fram Nationell eHälsa som är strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Syftet med samarbetet mellan Acreo och Inera är att den kunskap som Acreo har byggt upp i olika forskningsprojekt ska komma till nytta i Ineras strategiarbete och i förlängningen bidra till införandet av effektiva och innovativa IT-lösningar inom vård och omsorg.
Acreo utför för närvarande ett flertal forskningsprojekt med mål att ta fram robusta kommunikationslösningar som möter vårdsektorns krav på säkerhet, integritet och tillgänglighet. Det är den kunskap Acreo har byggt upp i forskningsprojekt kombinerat med oberoende från leverantörer som gör att Acreo kan bidra till Ineras strategiarbete.

 

English

Acreo advisor on the strategy for the future of communications for eHealth

Kista, December 21, 2012

Acreo has signed a letter of intent with Inera, responsible for the introduction of the National eHealth in Sweden, concerning collaboration on the strategy for future of data communications for health care. Acreo will act as advisor for Inera for the parts that have to do with the IT infrastructure.
Inera is working to develop “National eHealth” which is a strategy for achieving easily accessible and secure supply of information in the health caresector. The purpose of the cooperation between Acreo and Inera is that the knowledge Acreo has gained in various research projects will come to use and improve Ineras strategy and ultimately contribute to the implementation of effective and innovative IT solutions in healthcare.
Acreo is currently conducting several research projects with the goal to develop robust communications solutions that meet the healthcare sector's requirements on security, integrity and availability. It is the knowledge Acreo has built up in research combined with independence from vendors that allows Acreo can help Ineras strategy.