”Sjyst data!” vill förena personlig integritet med affärsnytta

8 May, 2017 - 18:28

Projektet ”Sjyst data!” syftar till att kombinera slutanvändares integritet på internet med möjligheten till affärsutveckling baserad på användardata. Nu får projektet finansiering på 10 miljoner kronor från Vinnova för att genomföra steg två inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation.

Allt mer data samlas in om användare, ofta i syfte att skapa bättre tjänster och produkter. Med insamlingen ökar också risken att kränka individens integritet.

- Att använda data på ett sätt som förenar användarens krav på transparens och integritet, med att skapa nytta för företag och offentlig verksamhet är en av de stora samhällsutmaningarna som digitaliseringen medför, säger Christina Lagerstedt vid RISE Acreo, projektansvarig för Sjyst data. Christina fortsätter: Med Internet of Things står vi också inför en ny våg av datainsamling där nära nog allt är uppkopplat och bidrar med data.

Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Data används i många sammanhang; allt från reklam och marknadsundersökningar till samhällsfunktioner som trafikövervakning samt nationell säkerhet. Enligt The Economist är nettovinsten för de fem högst värderade bolagen i världen, som alla verkar på den digitala marknaden, mer än 25 miljarder dollar under första kvartalet 2017. För företag som använder data på rätt sätt finns fantastiska affärsmöjligheter.

Den tekniska utvecklingen har gjort att åtgärder vidtagits för att anpassa användarnas integritetsskydd. 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 2018 och ersätter nuvarande personuppgiftslagstiftning i EU:s medlemsländer. GDPR uppmanar företag till transparens och till att förtydliga för användarna hur insamling samt hanteringen av individdata går till.

- Vi har gjort studier som visar att 60% av svenskarna är negativa till att dela data med företag. Det är svårt att överblicka hur mycket data som samlas in och hur den används. Samtidigt har våra studier visat att en ökad medvetenhet kan leda till en restriktivare inställning till att dela data. Här behöver vi hitta lösningar som adresserar konflikten mellan värdet av ökad dataanvändning och bevarad personlig integritet, säger Christina Lagerstedt.

Projektets hypotes är att konflikten gör att användardata underutnyttjas. Bristande förtroende från slutanvändare i kombination med att företag och myndigheter avstår från att utnyttja potentialen i de data de besitter, kan leda till att det finns stora värden som inte realiseras, att lovande innovationer inte kan kommersialiseras och att Sverige går miste om arbetstillfällen. Lösningen på den här konflikten tros kunna vara en integritetscertifiering för datainsamling. Christina Lagerstedt förklarar:

- Man skulle kunna jämföra det med KRAV- eller Rättvisemärkning av produkter. Sjyst data-certifiering innebär inte bara att man följer gällande lagar och regler, utan signalerar även att man tar hänsyn till etiska principer och värnar om användarens personliga integritet.

Projektet ”Sjyst data” inleds i september 2017 och beräknas pågå i två år. Partners kommer att jobba i piloter där olika sätt att mäta, hantera och använda data testas. Baserat på piloterna bygger projektet upp juridiska riktlinjer för datainhämtning. Projektet kommer också att skapa en egen internetpanel för att få användarens perspektiv genom enkäter och intervjuer, genomföra mätningar och testa nya tydliga och transparenta avtal. Utifrån det ska projektet utarbeta etiska riktlinjer för var gränsen för slutanvändare går när det gäller att dela med sig av data.

Affärsutveckling är en viktig del av projektarbetet. Här gäller det för partners att hitta nya affärsmöjligheter som tar hänsyn till både juridik och användarens vilja att dela med sig. Allt detta kommer att lägga grunden för hur projektet i nästa steg ska jobba vidare med implementeringen av en integritetscertifiering – Sjyst data!

Projektet leds av RISE Acreo, och i projektgruppen ingår även Bumbee Labs, Interactive Advertising Bureau (IAB), Urban ICT Arena / Kista Science City, Lunds universitet, Malmö högskola, Procera Networks, Södertörns högskola, Kantar Sifo, TS Mediefakta och Öresundskraft.

 

För mer information:

Christina Lagerstedt, RISE Acreo
+46 70 792 77 28
christina.lagerstedt [at] ri.se